Staking 12 december

Wellicht hebt u via de media gehoord dat er weer acties komen in het primair onderwijs. 

Leraren, schoolleiders en schoolbesturen in het primair onderwijs waren teleurgesteld over het regeerakkoord van Rutte III.  Het nieuwe kabinet investeert weliswaar in  het primair onderwijs, maar die investeringen zijn niet genoeg en komen te laat. Het kabinet wil bijvoorbeeld pas vanaf 2021  in de werkdruk investeren. 

 

Met Prinsjesdag werd al bekend dat er 270 miljoen euro beschikbaar komt voor het moderniseren van de arbeidsvoorwaarden, terwijl het PO-front heeft berekend dat er 900 miljoen euro nodig is om een eerste stap te zetten om de salarissen van leraren gelijk te trekken met het salaris van docenten in het voortgezet onderwijs.  

Er is een tweede bedrag toegezegd voor werkdrukvermindering van 450 miljoen. Een prachtig bedrag, maar dit geld komt pas in 2021. Voor 2018 is een bedrag voor werkdrukvermindering toegezegd van 10 miljoen. Dat is een bedrag van ongeveer 1300 euro per school. Hiermee komen er echt geen extra handen in de klas of de school.

Daar komt nog bij dat het vorige kabinet een tekort had op de onderwijsbegroting. Dit bedrag wordt doorgeschoven naar het nieuwe kabinet en alsnog gekort op de vergoedingen van o.a. het primair onderwijs. In 2018 gaat dit om een bedrag van 10 miljoen, dus per saldo komt er in 2018 niets bij.

 

Gelijktrekken van het salaris met het VO is samen met verlaging van de werkdruk een belangrijke voorwaarde om nu en in de toekomst genoeg goede leraren te blijven trekken om het onderwijs voor uw kinderen op peil te houden. Want zonder nieuwe leraren is het vrijwel zeker dat er binnen 2 jaar zeer regelmatig een groep naar huis gestuurd wordt, omdat vacatures niet ingevuld kunnen worden. U zult begrijpen dat dit zeer nadelige gevolgen kan hebben voor de kwaliteit van het onderwijs en op de resultaten van de kinderen. Ook in de thuissituatie kan dit voor knelpunten zorgen bijv. door hogere kosten voor buitenschoolse opvang als beide ouders werken op een dag dat de kinderen naar huis gestuurd worden.

Alleen al dit schooljaar is het al 3 keer voorgekomen dat er geen invaller beschikbaar was voor onze school. Nu hebben de collega's dat nog voor elkaar opgevangen en zijn voor collega's nascholingen niet doorgegaan. Dat kunnen we niet zo met elkaar blijven opvangen en het zal misschien op korte termijn al voor kunnen komen dat u 's avonds of 's morgens bericht krijgt dat uw kind niet naar school kan komen omdat er geen leerkracht beschikbaar is. De nood is echt hoog!

 

Tot slot vraagt het PO-front dringend de aandacht van de politiek voor de materiële bekostiging van het onderwijs (materialen, methodes, computers, gebouwen, etc.). Uit onderzoek van een groot landelijk accountantsbureau blijkt dat de bekostiging structureel meer dan 20% te laag is. Het huidige kabinet heeft aangegeven hier niets mee te gaan doen.

Kortom … alle aanleiding om opnieuw in actie te komen.

  

De organisaties die samenwerken in het PO-front hebben op 7 november een gesprek gevoerd met de nieuwe minister van Onderwijs, Arie Slob. De samenwerkende onderwijsorganisaties hebben daarbij een ultimatumbrief voor nieuwe acties overhandigd aan de minister. Ze verwachten uiterlijk in de week van 5 december een antwoord van minister Slob op de vraag hoe het kabinet 1,4 miljard euro vrijspeelt om het salaris in het primair onderwijs te verhogen en de werkdruk te verlagen. Zo niet, dan volgt er op 12 december een landelijke staking.

 

Iedere werknemer in Nederland heeft op basis van het stakingsrecht het recht om het werk neer te leggen. Meestal protesteren werknemers dan tegen hun werkgever. Het is in Nederland vrij uniek dat werkgevers en werknemers samen optrekken bij deze acties. In het primair onderwijs doen we dat nu wel, omdat de nood hoog is. De actiegroep van leraren PO in Actie , de vakbonden en de sectororganisatie PO-Raad werken hierbij samen onder de naam PO-front.

 

Wat betekent dit voor onze school en voor u?

 

We hebben een peiling gedaan onder de leerkrachten op onze school. Daaruit bleek dat de leerkrachten unaniem voor deelname aan de eventuele staking van 12 december zijn. In de week van 5 december wordt duidelijk of de eisen ingewilligd worden. Zo niet dan wordt er 12 december gestaakt en is de school gesloten. U krijgt daarover bericht zodra dit bekend is, en vragen u hier alvast rekening mee te houden.

 

We houden u de komende tijd op de hoogte van deze en eventuele volgende acties.