Schooltijden en vakanties

 • Schooltijden

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Schoolvakanties

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Verlofaanvraag

  Lees meer op de website van Albero Scholen

Downloads

Nieuwsbrieven schooljaar 2023-2024

 • Schooljaar 2023-2024

  In onze nieuwsbrieven lees je over actuele activiteiten, weetjes en andere school gerelateerde informatie.

  Nieuwsbrief 1: September 

  Nieuwsbrief 2: Oktober

Algemeen

 • Medezeggenschapsraad

  Wat doet de MR?
  De medezeggenschapsraad oefent invloed uit op de gang van zaken binnen de school, door mee te denken en beslissen over beleid en beheer. Daarnaast kan de MR zelf relevante onderwerpen aan de orde stellen, die voor de kinderen en de school van belang zijn. Kortom: lid zijn van de MR biedt de gelegenheid mee te denken en beslissen over wat er op De Rank gebeurt.

  Welke onderwerpen komen er gedurende het jaar aan bod?

  • Schoolplan: ontwikkelplan van de school voor 4 jaar, afgeleid van strategisch beleidsplan van Albero.
  • Scholingsplan: wensen die voortvloeien uit het schoolplan.
  • Jaarplan: doelen van de school voor een schooljaar.
  • Vakantierooster
  • Risico inventarisatie/calamiteitenplan
  • Halfjaarlijkse evaluatie opbrengsten
  • Formatie
  • Schoolgids
  • Begroting
  • Wensen, vragen en/of opmerkingen van ouders.

  Wie zitten er in de Medezeggenschapsraad (MR)?

  • twee ouders: Els (voorzitter) en Trude;
  • twee leerkrachten: juf Nadine en juf Sharony;
  • De oudergeleding van de Medezeggenschapsraad wil de ouders van alle leerlingen goed vertegenwoordigen. Er zitten dan ook een 5-tal ouders in de MR-oudergeleding om met ons mee te denken. Daarnaast mogen alle ouders aansluiten tijdens het open gedeelte van de MR-vergadering. U hoeft zich niet aan te melden, maar u mag vrij binnenlopen. 
  • De schooldirecteur schuift elke vergadering aan om het schoolbeleid toe te lichten en vragen te beantwoorden.

  Wat wordt er van een MR-lid verwacht? Betrokkenheid bij en interesse in wat er op school speelt is ontzettend belangrijk. Er wordt van MR leden gevraagd om vergaderstukken te lezen en mee te denken over nieuwe ontwikkelingen. De vergaderingen van de MR hebben een vaste agendastructuur en vinden ongeveer vijf keer per jaar ‘s avonds op school plaats.

  Mocht u het interessant vinden om tijdens een MR-vergadering mee te denken? Dit kan elke MR-vergadering tijdens het open gedeelte. In de Parro agenda staan de data en kunt u uw aanwezigheid aangeven.

  MR avonden: 19.30 uur – 21.00u
  – 2 oktober 2023
  – 28 november 2023
  – 22 januari 2024
  – 19 maart 2024
  – 13 mei 2024
  – 25 juni 2024

 • Activiteitencommissie

  Taak van de Activiteitencommissie 

  De Activiteitencommissie, beter bekend als de AC, zorgt ervoor dat het hele jaar door leuke en creatieve activiteiten worden georganiseerd in samenwerking met het team.

  Hoe makkelijk is het om te zeggen: wij organiseren activiteiten voor alle kinderen op De Rank. Klinkt heel simpel, toch? Maar, zo gemakkelijk willen wij er niet vanaf komen.

  In overleg met het team kijken wij wat we kunnen betekenen tijdens de Kinderboekenweek. Begin december hopen wij weer een zekere gulle gever te mogen verwelkomen op school. Hiervoor versieren wij de school en schaffen wij diverse noodzakelijke dingen aan.

  Zodra de stoomboot rechtsomkeert heeft gemaakt, wordt de school in knusse, feestelijke versieringen gehuld voor het kerstfeest. Natuurlijk blijft het niet bij versieren. Tijdens de kerstviering op school, helpen en verzorgen we waar nodig.

  En als het in de zomermaanden lekker weer is, kan de Activiteitencommissie een keer op ijsjes trakteren.

  Het schooljaar eindigen we altijd met een knallend eindfeest.

  In de nieuwsbrief van ‘De Rank’ informeren wij je regelmatig over wat wij allemaal doen.

  Ouderbijdrage

  Door de ouderbijdrage kunnen wij activiteiten –en nog veel meer– organiseren voor de kinderen.

  Leden van de Activiteitencommissie

  We hebben een actieve en enthousiaste groep ouders.

  Je kunt de leden van de Activiteitencommissie altijd aanspreken op school of even een mailtje sturen naar: ACdeRank2023@gmail.com

  Met vriendelijke groet,
  de Activiteitencommissie

 • Klankbordgroep ouders

  We vinden het belangrijk om regelmatig met ouders te praten. Te horen hoe zij tegen dingen aankijken en samen met hen bepalen wat we belangrijk vinden voor de school, leerlingen, leerkrachten en ouders.

  We willen graag een brede vertegenwoordiging van ouders zien in de klankbordgroep. Iedere ouder kan meedoen. We komen twee keer per schooljaar ’s avond op school bij elkaar. We vertellen dan wat er in de MR vergadering is besproken en horen graag jullie ideeën. Bijvoorbeeld over hoe we ouders bij de school en het onderwijs kunnen betrekken, hoe we de pr van de school kunnen organiseren, hoe de school met de ouders (en leerlingen) communiceert, etc. We bespreken de onderwerpen die de ouders/verzorgers aandragen.

  Wil je meedoen? Je bent van harte welkom om een keer aan te schuiven bij de klankbordgroep.

 • Vrijwillige ouderbijdrage

  De wetgeving over de vrijwillige ouderbijdrage is per 1 augustus 2021 aangescherpt. Scholen mogen geen kinderen meer uitsluiten van extra activiteiten die de school aanbiedt als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen.

  Concreet: alle leerlingen doen mee met de activiteiten, ongeacht of ouders wel/niet hebben betaald.

  Benieuwd naar de minimaregelingen vanuit de gemeente Borsele? Dan kun je terecht bij GR de Bevelanden, afdeling WIZ.

  In het schooljaar 2023-2024 is de ouderbijdrage €21 per leerling.

 • Gedragscode

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Informatiebeveiliging en privacy

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Protocol time out, schorsing en verwijdering

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Klachtenregeling

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Sponsoring

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Zeeuws armoede pact

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Meldcode en meldplicht

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Jeugdfonds Sport en Cultuur

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Verwijsindex

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Rookvrije school

  Lees meer op de website van Albero Scholen