Onze school

Een goede pedagogische benadering zorgt voor een veilige basis om leren en ontwikkelen mogelijk te maken. Omgangsvormen, respect voor anderen, burgerschap, en samenwerking zijn wezenlijke aspecten van ons onderwijs. Daarnaast spelen we in op de talenten van kinderen, ervaringsgericht onderwijs en Leren Zichtbaar maken.

Leren zichtbaar maken betekent dat kinderen weten wat ze leren, welke stappen zij kunnen zetten in het leren en wat daarvoor nodig is. Op deze manier stimuleren wij dat zij eigenaarschap hebben over hun leerproces. Gecombineerd met het onderwijsconcept ‘Ervaringsgericht Onderwijs’ staat het vergroten van de betrokkenheid en het welbevinden centraal door te investeren in een rijke leeromgeving en gevarieerde werkvormen, zowel binnen de school als buiten de school.

Missie

Wij werken vanuit een christelijke identiteit. We koesteren een educatieve omgeving waar elk kind zich veilig en gerespecteerd voelt én gezien en gehoord voelt op onze school. Elk kind is uniek en mag er zijn.

We bieden kwalitatief goede educatie, zodat door elk kind optimale leeropbrengsten worden behaald en een evenwichtige sociaal-emotionele ontwikkeling niet uit het oog te verliezen. We willen zoveel mogelijk aansluiten bij de individuele onderwijsbehoeften van onze leerlingen, we kijken naar de kansen en mogelijkheden van elk kind. We geven vorm aan educatie die uitdagend, motiverend, betekenisvol en gelijke kansen biedt, passend bij de talenten van het kind. Kansengelijkheid voor elk kind in een omgeving waar zij zich veilig, gehoord en gezien voelen én waar zij zich volledig kunnen ontplooien. We bieden educatie voor het kind van deze tijd, de volwassene van de toekomst. Kinderen zijn medeverantwoordelijk voor hun eigen leerproces en ouders zijn betrokken bij de school en het leerproces van hun kind. Onze school is een professionele lerende organisatie.

Visie

In onze visie beschrijven we hoe we ons onderwijs vorm willen geven uitgaande van de missie. De beschreven uitgangspunten beschouwen we als kwaliteitscriteria voor het onderwijs op De Rank.

 • Visie op ontwikkeling en leren

  Wij stemmen ons leerstofaanbod zo goed mogelijk af op de mogelijkheden van de kinderen. We hebben een heldere zorgstructuur die we willen borgen en die ons helpt adequaat in te spelen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. We willen dat ieder kind zich zelfbewust kan opstellen en zij inzicht hebben in hun leerproces. Daarnaast moedigen wij hen aan en ondersteunen wij hen in het nemen van hun verantwoordelijkheid van het leerproces. Waar liggen mijn talenten en kwaliteiten? Wat lukt mij nog minder goed en wat heb ik nodig om een sta verder te komen in het leren? Reflecteren en feedback op jezelf en elkaar helpt om de groei van vaardigheden te bevorderen. We vertrouwen op de ontwikkelingskracht van leerlingen. Daarnaast spelen we ook in op het benutten van talenten door talent-ateliermiddagen te organiseren. Dit laatste willen we de komende jaren verder uitbreiden en borgen. We houden onze kennis up-to-date en passen dit toe in de educatie op onze school.

 • Visie op onderwijs

  We werken groepsdoorbrekend met de reguliere lesstof die door middel van verschillende organisatievormen wordt aangeboden. We spelen in op de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van het individuele kind om zich optimaal te kunnen ontplooien. Een omgeving waar kinderen worden gesteund om nieuwe kennis, vaardigheden en (zelf)vertrouwen te ontwikkelen.  Wanneer nodig krijgen kinderen extra instructie en begeleide verwerking of kunnen kinderen versneld door de lesstof gaan. Door zo goed mogelijk aan te sluiten bij de leefwereld van het kind en voldoende uitdaging te bieden, willen we de betrokkenheid van kinderen vergroten. We blijven werken aan een rijke, uitdagende leeromgeving, die een stimulerend en motiverend effect heeft op kinderen.
  We betrekken de kinderen bij hun eigen leerproces en stimuleren betrokkenheid door het structureel inzetten van verschillende werkvormen waar kinderen komen tot zelfstandig en/of samenwerkend leren in de verschillende ruimtes binnen onze school. 

  Er is aandacht voor wereld oriënterende vakken, natuureducatie en andere maatschappelijk thema’s. We stimuleren de kinderen door middel van onderzoekend, ontwerpend en ervaringsgericht leren. Een eerste stap om de wereld te leren kennen is om verantwoordelijk voor de wereld te dragen en natuurlijke processen in levende lijve te kunnen ervaren. Zo hebben we een schooltuin waar kinderen met al hun zintuigen kunnen ervaren hoe natuurlijke processen verlopen. We nemen de kinderen mee de wereld in en geven hen de ruimte om op eigen (onderzoeks)vragen antwoorden te vinden.  Een doel van onze educatie is om kinderen te laten ontdekken, te laten ervaren en hen te ondersteunen in het worden van een zelfbewuste wereldburger.
  Op het gebied van ICT ontwikkelen we mee en het gebruik van nieuwe media heeft een structurele plaats in ons onderwijs. Een kind van deze tijd, met toenemende globalisering, moet communicatief goed toegerust zijn. Daarom leren kinderen bij ons Engels vanaf groep 1.

 • Visie op opbrengsten

  De huidige ondersteuningsstructuur waarbij we in een groepsplan onderwijsbehoeften en streefdoelen bepalen voor ieder kind vormt de basis voor opbrengstgericht werken. Door het structureel volgen van de vorderingen op zowel sociaal-emotioneel als cognitief gebied en door het stellen van doelen per kind is deze werkwijze optimaal voor hoge leeropbrengsten.
  De leerkracht maakt het verschil en daarom blijft het verder ontwikkelen van de kennis en vaardigheden van de leerkrachten door middel van teamleren en het volgen van cursussen of netwerken een aandachtspunt.
  Er zijn halfjaarlijkse teambijeenkomsten over opbrengsten, klassenconsultaties door de intern begeleider en collegiale consultaties.
  Teamleren staat heel centraal: Tijdens verschillende teambijeenkomsten (teamvergaderingen, bord-ontwikkelsessies, werkmiddagen, studiedagen) wordt kennis gedeeld en worden samen lessen en thema’s voorbereid.

 • Visie op schoolklimaat

  Samen leren en samen leven gaan hand in hand op CBS De Rank. Ouders, leerlingen en leerkrachten voelen zich allen betrokken bij de school en bij elkaar. Ouders worden betrokken bij het leerproces door middel van gesprek arrangementen en informatie. Deze gesprekken helpen om, naast de data die op school worden verkregen, om de voortgang van de kinderen in kaart te brengen. Ouders zijn  medeverantwoordelijk voor het leerproces van hun kind. Cruciaal hierbij is een goede en open communicatie en van beide kanten respect voor ieders deskundigheid. We zien deze gesprekken als een bron van informatie om de educatie nog beter af te stemmen op de behoeften van het kind en zo het kind optimaal te laten ontplooien.

  We werken samen met ouders, ieder vanuit de eigen professionaliteit. Ouderparticipatie als het gaat om het organiseren van activiteiten en het meedenken op beleidsmatig gebied is onmisbaar voor de school.

  Er is een pestprotocol en komende schoolplanperiode zal ook geïnvesteerd worden in de invoering van KiVa, een zogenaamde anti-pestmethode, een methode die ervoor zorgt het klassenklimaat te optimaliseren. Het team is vaardig in het toepassen van de principes van KiVa en het geven van de lessen uit deze methode en wordt ondersteund door 2 leerkrachten die hierin extra scholing gevolgd hebben, het zgn. KiVa-team. Jaarlijks wordt door middel van vragenlijsten de sociale veiligheid van de kinderen gemonitord en in samenspraak met de Intern Begeleider en het KiVateam worden waar nodig acties uitgezet.

  We zijn een lerende organisatie en dat uit zich ook in de samenwerking met allerlei opleidingsinstituten van waaruit wij stagiaires ontvangen en een leerplaats bieden. Goed opgeleide studenten bevorderen immers de kwaliteit van het toekomstig onderwijs.

 • Visie op maatschappelijke positionering

  De school is gevestigd in het gebouw De Egelantier. Wij willen de komende jaren de samenwerking met de andere partners in het gebouw verder versterken.
  Door samen te werken met diverse partners in het dorp (Kerk, voetbalvereniging, dorpsraad, bibliotheek etc.) willen we onze bijdrage leveren aan de leefbaarheid van de gemeenschap. We hebben een oorlogsmonument geadopteerd op de algemene begraafplaats en zijn betrokken bij het organiseren van een herdenking in het kader van de Slag om de Schelde en de bevrijding van dit deel van Zeeland.

Kernwaarden

Voor onze school zijn een aantal kernwaarden geformuleerd die het uitgangspunt vormen van het leren en werken op CBS De Rank:

 • Doelgericht
  Ons onderwijs is doelgericht, dat wil zeggen dat we helder stellen wat we in de lessen gaan leren (leerdoelen) en dat we de leerlingen duidelijk maken welke stappen er nodig zijn om het leerdoel te bereiken (succescriteria).
 • Samenwerking
  We vinden het belangrijk om samen met de kinderen, ouders en externe samenwerkpartners te werken in een sfeer van transparantie, veiligheid en vertrouwen.
 • Ontwikkeling
  Wij zijn een lerende organisatie en doorlopend in ontwikkeling. Dat betekent dat niet alleen de kinderen groeien en ontwikkelen maar iedereen in de organisatie ontwikkelt zich. 
 • Betrokkenheid
  Onze school kenmerkt zich door betrokkenheid. Leerkrachten, ouders en kinderen voelen zich allemaal betrokken bij het onderwijs en bij elkaar. De betrokkenheid van de kinderen heeft invloed op het welbevinden van kinderen en zorgt ervoor dat het zelfvertrouwen van de kinderen toeneemt.
 • Inspirerend
  Wij geven les vanuit passie voor onderwijs en inspireren hierdoor de kinderen en elkaar.

   

  Gezonde school

  Dinsdag, woensdag en donderdag zijn het fruit- en groentedagen. Lekker!

  - De Rank

  Onze groepen

  In alle groepen werken we vanuit het principe van kansengelijkheid, waar we zorg voor dragen dat elk kind zich succesvol kan ontplooien en waar het kind zich veilig, gehoord en gezien voelt. Een omgeving waar we werken vanuit een rijke leeromgeving en waar we kinderen ondersteunen en stimuleren om nieuwe kennis en vaardigheden op te doen, zowel binnen als buiten de school. 

  • Groep 1/2

   Op maandag t/m donderdag is juf Lisanne bij ons in de klas en op vrijdag juf Nadine. Regelmatig zijn juf Marlina en juf Corine bij ons in de klas om ons te helpen. 

   In groep 1/2 vinden wij het het allerbelangrijkste dat je je fijn en veilig voelt, daarom besteden we heel veel aandacht aan sociale vorming. In groep 1 en 2 leren de kinderen hoe je met elkaar en de omgeving omgaat.

   Kleuters leren al doende, tijdens hun spel. Daarom zorgen we voor een rijke leeromgeving waarin veel ontdekt kan worden, zowel in onze klas als op ons speelleerplein. Wij werken in thema’s, en met het wisselen van een thema, veranderen de hoeken mee. Dit geeft nieuwe impulsen voor het spel, het leren en het ontwikkelen. 

   We besteden onder andere aandacht aan beginnende gecijferdheid en -geletterdheid, maar ook aan KiVa (sociaal-emotionele vorming), muziek, verfijning van de motoriek, de ontwikkeling van auditieve en visuele vaardigheden, Engels, godsdienst, en tussendoor bewegen we een heleboel. Spelenderwijs oefenen we met voorbereidend schrijven en leren we al wat letters. 

  • Groep 3/4

   In onze klas zorgen we voor elkaar, zorgen we dat we een fijne groep hebben en dat iedereen zich veilig voelt. Hier besteden we veel aandacht aan. 

   We werken thematisch. Ons thema komt terug in zoveel mogelijk lessen, waardoor de lessen meer betekenis krijgen en de kinderen op een gevarieerde manier kennis maken met en leren over de wereld om hen heen. 

   In onze lessen hebben we aandacht voor bewegen, ervaren, samenwerken en spelend leren naast het formele leren. We zien dat de kinderen hier veel plezier aan beleven en betrokken zijn. 

   Meerdere keren in de week is er een leeratelier. In het leeratelier kunnen de kinderen binnen het thema kennis maken met allerlei creatieve werkvormen en zo ontdekken waar hun talenten liggen. 

  • Groep 5/6

   Net zoals in groep 1/2, 3/4 en 7/8 werken we ook in groep 5/6 aan de hand van thema’s. De thema’s vormen dan ook een rode draad in het onderwijs op De Rank. Voorbeelden van deze thema’s zijn: aardse extremen, Nederland en haar tradities, stadsmakers (van de Middeleeuwen tot in de toekomst), wonderlijke uitvindingen en het wereldrestaurant.
   We genieten van de onderzoeken die bij deze thema’s horen. Soms zijn deze gericht op kennis, soms zijn we aan het knippen en plakken en soms werken we online. Bij stadsmakers maakten we onze eigen wereld in Minecraft.

   We vinden het leuk om van en met elkaar te leren. Zo weten we aan welke doelen we werken en proberen we elkaar te helpen om deze doelen te behalen. Het samenwerken helpt ons daarbij.

   Daarnaast laten we de kinderen tijdens het leren ook veel bewegen. Soms in de klas, soms buiten, in de schooltuin of in de gymzaal.
   We willen de kinderen op verschillende manieren laten ontwikkelen. Zo zijn we naast het bewegend leren ook creatief bezig, zoals tijdens handvaardigheid, techniek, muziek, koken, digitale geletterdheid, programmeren, ga zo maar door!

  • Groep 7/8

   Onze roosters zijn schoolbreed op elkaar afgestemd. Dit houdt in dat alle kinderen op dezelfde tijden bezig zijn met een vakgebied. Het voordeel hiervan is dat we groepsdoorbrekend kunnen werken en we elkaar binnen de school allemaal kennen.

   Elke ochtend starten we met rekenen, we leren in groep 7/8 onder andere cijferend rekenen, rekenen met breuken, kommagetallen en procenten. Ook gaan we regelmatig naar buiten om te oefenen met grote getallen, het brekenen van oppervlakte en bijvoorbeeld het berekenen van de schaal.

   Taal
   Vier keer in de week zijn we bezig met taal, hier gebruiken we de methode Taal Actief voor. We verwerken onze lessen digitaal op onze Chromebooks. Naast de lessen uit de methode maken we tijd voor het oefenen met taalkundig- en redekundig ontleden, maar we zijn ook regelmatig bezig met creatief schrijven. We schrijven onder andere verhalen, gedichten en brieven.

   Spelling
   Ook spelling staat vier keer in de week op ons programma. We werken twee keer aan werkwoordspelling en twee keer aan de gewone spellingswoorden. De spellingswoorden worden aangeboden volgens de methodiek van Pi-Spello. Met werkwoordspelling werken we in groep 7 aan de tegenwoordige tijd, verleden tijd en het voltooid deelwoord. In groep 8 komt hier het bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord bij, het tegenwoordig deelwoord en de gebiedende wijs. We oefenen regelmatig de woorden met beweging of een spelletje.

   Begrijpend lezen
   We werken volgens de principes van close reading. We lezen teksten die passen binnen het thema waarin we werken. We duiken dieper de tekst in en leren zo een heleboel nieuwe woorden.

   Lezen
   Elke dag is het muisstil om half 11. We lezen dan stil in ons eigen gekozen boek. We luisteren ook regelmatig naar een boekenbabbel, zodat we nieuwe boeken leren kennen.

   Gym
   Op dinsdag en vrijdag gymmen we in De Zwake. Op dinsdag spelen we vaak een spel en op vrijdag gymmen we samen met groep 5/6 in een station. We genieten hier erg van.

   Thematisch werken
   Na elke vakantie werken we aan een nieuw thema. We werken voor wereldoriëntatie met de methode Blink. Het thema komt terug bij de lessen wereldoriëntatie, begrijpend lezen en de creatieve vakken. Op vrijdag werken we met de hele bovenbouw in ateliers aan het thema.

   Sociaal-emotionele vorming
   We besteden regelmatig tijd aan sociaal-emotionele vorming in de klas. We gebruiken de methode KiVa. We praten in de klas over hoe het met ons gaat en hoe het met ons als groep gaat. We hebben het onder andere over communicatie, pesten, social media gebruik, het gebruiken van de ‘ik-taal’ en emoties. We oefenen ook met onze executieve functies, deze hebben we nodig tijdens het uitvoeren van ons werk. We doen dit met verschillende spellen en opdrachten.

   We houden regelmatig een bordsessie in de kas. We checken eerst in met elkaar, hoe voel je je op dat moment? Daarna kijken we naar successen van de dag. We stellen samen een doel op waar we de komende periode mee aan de slag gaan.

   Leerplein
   Voor de bovenbouw is er een leerplein ingericht, samen met de kinderen hebben we na de zomervakantie succescriteria opgesteld voor het werken op het leerplein. De kinderen kunnen hier heerlijk werken.

   Groep 8
   Voor groep 8 breekt een spannende tijd aan. Ze gaan na dit schooljaar onze school verlaten. We werken er samen aan om ons zo goed mogelijk voor te bereiden op deze stap!

  • Projectgroep

   Er zijn kinderen die meer uitdaging nodig hebben dan het onderwijsaanbod in de klas. Voor deze leerlingen hebben wij, naast het reguliere aanbod in de klas ook een projectgroep.

   Iedere maandag komen kinderen onder begeleiding van juf Annemiek bij elkaar en werken aan een opdracht uit o.a.de Pittige Plustorens, filosoferen, praten over een groeiende of vastzittende mindset, leren over denkstijlen, het maken van hogere orde denkopdrachten, werken aan een groot project of spelen pittige spelletjes met elkaar.

   Leren leren is een belangrijk onderdeel in de projectgroep. De kinderen in de projectgroep zijn gewend dat ze minder moeite hoeven doen om de aangeboden stof eigen te maken. Wat gebeurt er als je nu ineens wel moeite voor iets moet doen?
   Wat doe je als het je niet lukt? Wat doe je als je in de leerkuil zit en er graag uit wilt komen? We praten hier met elkaar over en leren dit toe te passen.
   Ook leren kinderen doelen stellen; waar wil je in groeien, waar wil je sterker in worden en wat ga je allemaal doen om dit doel te behalen.

  Onze expertises:

  • KiVa

   KiVa

   KiVa is een programma dat onze school gebruikt om alle kinderen een fijne schooltijd te geven. KiVa is een Fins woord voor “leuk” of “fijn”. Onderdeel van KiVa zijn lessen in de klas. De leerkrachten krijgen speciale training om deze lessen te geven. In de lessen leren kinderen dat het belangrijk is om een fijne en leuke groep te zijn en hoe zij hier een positieve bijdrage aan kunnen leveren. Ook leren zij hoe zij pesten kunnen stoppen. Als de hele groep tegen pesten is en opkomt voor gepeste leerlingen, dan helpt dat om pesten te voorkomen en op te lossen. Onze brede en gedegen aanpak heeft ons voor de tweede maal het keurmerk Gezonde School opgeleverd m.b.t. het themacertificaat Welbevinden en Sociale Veiligheid.

  • Thematisch werken

   We werken door de hele school thematisch, van vakantie tot vakantie staat er één thema centraal. Vanaf groep 3/4 gebruiken we hiervoor de methode Blink. Ook bij de leerateliers komt het thema aan bod. In de kleutergroep worden ook bijvoorbeeld de hoeken ingericht volgens het thema.

  • Schooltuin

   Daarnaast willen we het binnen en buiten leren versterken binnen onze educatie. Door de aanleg van de schooltuin geeft het ons de mogelijkheid om natuureducatie in te zetten. We stimuleren de kinderen door middel van onderzoekend, ontwerpend en ervaringsgericht leren. Een eerste stap om de wereld te leren kennen is om verantwoordelijkheid voor de wereld te dragen en natuurlijke processen in levende lijve te kunnen ervaren. Door de aanleg van de schooltuin kunnen de kinderen met al hun zintuigen ervaren hoe natuurlijke processen verlopen. We nemen de kinderen mee de wereld in en geven hen de ruimte om op eigen (onderzoeks)vragen antwoorden te vinden. Dit proces versterken we door de tuindeuren, in de twee lokalen die grenzen aan de schooltuin. Door deze verbinding te maken met de schooltuin kunnen we het buiten leren gelijktijdig inzetten met het binnen leren. 

  • Leerpleinen

   Op De Rank hebben we twee leerpleinen. Voor de onderbouw is er het (speel)leerlplein, hier kunnen kleine groepjes kinderen rustig werken, maar er wordt ook in de hoeken gespeeld. In de bovenbouw werken de kinderen regelmatig op een rustige manier op het leerplein. Samen met de kinderen hebben we hiervoor succescriteria opgesteld. Wat laat ik zien op het leerplein? Wat fijn om te zien dat de kinderen zo goed weten wat er van hen verwacht wordt en dat er enthousiast gebruik gemaakt wordt van onze leerpleinen. Naast de leerpleinen hebben we ook kleinere tussenruimtes waar kinderen in alle rust hun lesstof kunnen verwerken, kunnen samenwerken of waar zij van de leerkracht extra hulp krijgen.

  • Leren Zichtbaar Maken

   Leren zichtbaar maken betekent dat leerlingen weten wat ze aan het leren zijn. De leerlingen leren omdat ze weten waar ze naar toe willen en welke volgende stappen daar voor nodig zijn. Daarmee kunnen leerlingen eigenaar zijn van hun leerproces.

   Bij ons op school kan je dit op de volgende manier terugzien:

   • We hebben de doelen van de komende periode ophangen in de klas en werken hier samen met de kinderen naartoe.
   • We werken in alle groepen met de leerpowers, deze helpen ons bij het leren.
   • We maken gebruik van de leerkuil
   • We zijn in elke groep bezig met het geven en feedback.
   • We stellen samen met de kinderen succescriteria op.
  • Schoolhond Buddy

   Op De Rank hebben we een ambulante schoolhond, deze zetten we in als leren niet vanzelf gaat. Buddy is gecertificeerd therapie hond. Hij kan ingezet worden voor individuele kinderen, groepjes kinderen of een hele groep. De aanwezigheid van de hond en interactie met de hond zorgt voor een veilig en optimaal leerklimaat. Buddy is twee keer per week bij ons op school. 

  • LIST

   Op De Rank lezen we volgens de methode LIST: Lees-Interventieproject voor Scholen met een Totaalbenadering. Voor kinderen vertalen we dit naar Lezen Is Top! Wij richten ons op het vergroten van leesplezier en leesmotivatie. Wie veel en graag leest, wordt een betere lezer.

   In de kleutergroepen besteden we aandacht aan beginnende geletterdheid en aan boekpromotie. De kinderen komen veel in aanraking met letters, woorden en zinnen en worden uitgedaagd te ‘lezen’ en te ‘schrijven’. Daarnaast is er veel tijd en aandacht voor het genieten van boeken en verhalen. De overgang van groep 2 naar het aanvankelijk lezen in groep 3 verloopt hierdoor vloeiender.  In groep 3 wordt er veel tijd en aandacht besteed aan het Technisch Lezen, waarbij we tegemoet komen aan de verschillen tussen kinderen. De methodiek LIST maakt het mogelijk dat de kinderen die al wat sneller kunnen lezen verder kunnen op hun eigen niveau.

   Wanneer het leesniveau hoog genoeg is (AVI 4) wordt er nog intensief ingezet op het ‘leeskilometers’ maken. In elke groep staat er elke dag een half uur stillezen op het rooster. Leesmotivatie en leesplezier staan in de hele school hoog in het vaandel. Om de kinderen in aanraking te laten komen met mooie en bijzondere boeken, zorgen we voor een goede collectie op school die enkele malen per jaar wordt aangevuld. Om verschillende boeken onder de aandacht te brengen verzorgt de leerkracht  ‘boekenbabbels’ in de klas.

  • Pi-Spello

   Pi-Spello is een spellingmethode waar kinderen leren, met behulp van het pi-spellobet, woorden in klanken en klankstukjes  verdelen en deze om te zetten in de juiste tekens en woordstukjes. Voor deze tekens en woordstukjes gebruiken we kleuren. De afgelopen jaren hebben we ervaren dat onze inzet, maar bovenal die van de kinderen zorgt voor toenemende spellingresultaten.

  • Leeratteliers

   In groep 3 t/m 8 werken we wekelijks in de leerateliers. De kinderen van groep 3 en 4 werken samen op woensdagochtend. Op vrijdagmiddag werken de kinderen van groep 5 t/m 8 samen. We werken aan allerlei verschillende opdrachten zoals schilderen, muziek, toneel, koken, programmeren, houtbewerking en nog veel meer. De opdrachten zijn gekoppeld aan het thema waarin we werken. Ook helpen er ouders of gastdocenten ons in de ateliers. De kinderen genieten enorm!

  • Vroeg Vreemdetalenonderwijs (Engels)

   Op De Rank wordt vanaf groep 1 Engels gegeven. We hebben hiervoor gekozen, omdat door de toenemende globalisering en digitalisering een goede beheersing van het Engels een must is.

   Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat kinderen tot hun achtste jaar op natuurlijke wijze spelenderwijs een tweede taal eigen maken. We vinden het een uitdaging om in ons onderwijs van deze kennis gebruik te maken.
   We zien kinderen genieten van de Engelse lessen en de betrokkenheid is hoog. Door vroeg te beginnen met Engels bereiken we met onze leerlingen een goed eindniveau.