Armoedepact

Nederland is één van de rijkste landen van de wereld. Voor veel mensen zijn er geen zorgen over geld en goed. Desondanks zijn er veel Nederlandse kinderen die opgroeien in armoede. Ook op onze school, en de andere Albero scholen, voelen wij onszelf verbonden met deze kinderen en we willen ons er, binnen onze mogelijkheden, voor inzetten om waar mogelijk de consequenties van het leven in armoede tegen te gaan.

 

Deze intentie hebben wij kracht bij gezet toen wij het ‘Zeeuws Pact – hulp aan kinderen en jongeren in armoede’ ondertekenden. De uitgebreide tekst van dit pact is te vinden op de site van Splinter, het platform voor bestrijding van armoede en sociale uitsluiting in Zeeland, www.splinterzeeland.nl

 

Rondom het ondertekenen van het pact hebben we op onze school nagedacht over de manier waarop wij een bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van de opdracht die wij onszelf gaven op het moment dat we het pact ondertekenden. Hieronder vindt u een aantal van deze ideeën:

 

 • Aanmelden op de site van het Jeugd Sport en Cultuur fonds om als directeur als intermediair tussen ouders en het fonds te kunnen optreden.
 • In de schoolgids opnemen van een tekst waarin wordt aangegeven dat de directeur intermediair is en welke overige acties worden ondernomen.
 • Binnen de schoolorganisatie ruimte bieden voor het zijn van doorgeefpunt tussen hulverlener en hulpontvanger. Ook waar het gaat om praktische zaken als kleding en bijvoorbeeld voedsel tussen ouders onderling.
 • Als school waar mogelijk zoveel mogelijk deelnemen aan subsidies en acties die schoolfruit en ontbijten op school mogelijk maken.
 • Als school verantwoord omgaan met de herverdeling van goederen die overschieten na vieringen, maaltijden en bijvoorbeeld schoolkampen.
 • In geval van langdurige schooluitval kordaat optreden, samen met de leerplichtambtenaar.
 • Ouders/verzorgers de mogelijkheid bieden tot het gespreid betalen van bedragen en aan het begin van het schooljaar inzichtelijk maken welke kosten ouders/verzorgers kunnen verwachten.
 • De mogelijkheid bieden om computers ook buiten schooltijd te gebruiken voor educatieve doeleinden.
 • Actief inspannen voor het organiseren van voorlichting voor kinderen, ouders, teams en directieberaad.
 • Ouders/verzorgers aanbieden om samen met hen aanvragen in te dienen bij gemeente en/of andere instanties.
 • De vertrouwenspersoon een duidelijkere rol geven binnen de scholen.
 • Een actievere en meer levende band opbouwen met instanties als het SMWO, CJG en GGD.

 

Onze school heeft een eigen aanspreekpunt waar het zorgen rondom armoede aangaat. Bij deze persoon kunt u terecht met vragen en opmerkingen. Op onze school is dat Adrianne Capel (a.capel@alberoscholen.nl).