Doelen van ons onderwijs

Kerndoelen

 

In de wet staat omschreven wat de basisschool in acht jaar onderwijs met de kinderen moet behandelen. Dit is samengevat in de kerndoelen. Deze kerndoelen worden door de school verdeeld in tussendoelen. We richten ons onderwijs zo in dat we gebruik maken van verschillende middelen om te voldoen aan deze kerndoelen. Om zicht te krijgen op de voortgang van het onderwijs worden er regelmatig toetsen afgenomen. Hiermee kunnen we tevens zien of de kinderen de tussendoelen beheersen en monitoren we de kwaliteit van ons onderwijs.
Het schoolteam werkt voortdurend aan verbetering en vernieuwing van het onderwijs. Dit doen we op basis van de uitkomsten van methode- en niet methodetoetsen, interne evaluaties, het tevredenheidsonderzoek en de Alpha Audit.

 

We starten dit jaar volgens List met groep 4 t/m 8, maar ook in groep 1, 2 en 3 wordt elke dag dat half uur gelezen en kleuters die verder zijn in hun aanvankelijk leesproces zullen het lezen meedoen met groep 3.In 2019-2020 zullen we het list-lezen uitbreiden naar groep 1,2 en 3. 

De samenwerking met Kibeo krijgt een nieuwe impuls. Er is een plan uitgedacht over hoe de peuters in de kleutergroep kunnen meedraaien. Kibeo gaat inventariseren welke kinderen naar onze school zullen gaan en vanaf de herfstvakantie zullen de 3-jarigen de ene week op maandag en de andere week op donderdag een gezamenlijke activiteit meemaken in de kleutergroep. De kleuterjuffen geven hun thema voorbereidingen door aan de pedagogisch medewerkers zodat zij hun aanbod hier enigszins op aan kunnen passen


Het in de voorgaande  schooljaren ingezette proces van  opbrengstgericht werken heeft positieve opbrengsten opgeleverd en de eindtoets was opnieuw ruim boven het landelijk gemiddelde. Komend schooljaar staan we opnieuw voor de uitdaging dit niveau te borgen, en bij lager scorende groepen verder te verbeteren. De leeropbrengsten zullen intensief worden gevolgd en zo nodig zal dit een wijziging in het onderwijsaanbod tot gevolg kunnen hebben. Een van die wijzigingen was afgelopen jaar het werken in alle groepen volgens de methode pi-spello. Ook gaan we vanaf september starten met het digitaal oefenen van spelling met de software van pi-spello waarvoor we 60 licenties hebben aangeschaft.

Onze taalmethode is afgeschreven en er mag een nieuwe worden aangeschaft. Dit jaar gaan we ons hierop oriënteren. De leerlingenraad is gepolst over wat de kinderen belangrijk vinden in een nieuwe methode en het team zal ook een visie gaan bepalen op taalonderwijs.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              


Vanuit onze visie willen we de inzet van ICT verder uitbouwen en gebruik gaan maken van de voordelen die de nieuwe leeromgeving ons biedt. Ook willen wij verder werken met het digitaal verwerken van de rekenoefenstof. We werken hiermee komend jaar van groep 4 t/m 8. Er zijn een flink aantal chromebooks aangeschaft maar we willen er in januari 2019 nog een aantal aanschaffen omdat de schoolpads die 3 jaar geleden zijn aangeschaft allemaal stukgaan. Dit is een flinke financiële tegenslag. We hebben ze nu kunnen laten repareren maar ervaren al dat dit maar van korte duur zal werken. Om in alle groepen van 4 tot 8 toch met een eigen device te kunnen blijven werken zullen we een aantal devices moeten vervangen. De AVG is aandachtspunt bij alle uitingen in de media en ouders zijn op de hoogte van hoe de school vorm geeft aan de regelgeving hieromtrent.


De leerlijn Lego heeft een plaats gekregen in de school maar komend jaar zal dit toch nog regelmatig terugkomen op de teamvergaderingen om elkaar te inspireren en verder te helpen.


Wij hebben in 2015 het predicaat Early Bird gekregen. Tijdens de visitatie was de commissie erg tevreden over hoe de doorgaande lijnen Engels zijn beschreven en zichtbaar worden tijdens de lessen. Deze werkwijze hebben wij geborgd en in alle groepen wordt nog steeds volgens deze werkwijze gewerkt. In de teamvergadering is afgelopen jaar gesproken over het al dan niet verlengen van het abonnement op de portal van Early Bird en een herhaling van de visitatie mocht hier een verzoek voor komen. We hebben besloten dit niet meer te gaan doen. De visitatie en de portal zijn beiden erg prijzig en leveren ons te weinig op. We oriënteren op een andere methode voor Engels of het zelf samenstellen van een leerlijn die past bij onze thematische werkwijze. De huidige methodes passen niet meer bij onze werkwijze en het niveau van de kinderen. De digitale methode Groove me die we ter aanvulling gebruikten bevalt overigens wel en deze zullen we dan ook blijven gebruiken.


Vorig schooljaar hebben wij vanuit de subsidie voor Cultuureducatie een teamtraining gevolgd voor muziek en hebben de leerkrachten co-teaching gehad. Komend jaar maken we het restant van deze subsidie op. Daarnaast hebben we een subsidie voor versterking van muziekonderwijs gekregen voor de komende jaren dus we kunnen hier nog een aantal jaren een speerpunt van maken. Komend jaar zullen we ons oriënteren op het vormgeven van culturele ateliers en gaan een aantal teamleden kijken op een tweetal Alberoscholen die atelieronderwijs geven. Hiervoor staat Kunst en cultuureducatie regelmatig op de teamagenda tijdens vergaderingen en zal het onderdeel zijn van het teamleren. We krijgen een herhalings- en verdiepingstraining van 1-2-3-zing en krijgen ondersteuning van Josje de Regt bij het oriënteren op ateliers.


De uitvoer van dit actieplan zal  tijdens teamoverleg steeds onderdeel zijn van de  agenda en als zodanig worden opgenomen in het vergaderjaarplan. In februari gaan  we het actieplan halfjaarlijks evalueren, tevens worden dan de M-toetsen geanalyseerd. In juni zal er een schriftelijke evaluatie van dit actieplan in overleg met het team plaatsvinden. Hierover zal worden gerapporteerd aan de MR en het bevoegd gezag. De in eerdere plannen onderaan opgenomen planning is niet van toegevoegde waarde gebleken. Alle punten uit het actieplan worden opgenomen in het vergaderjaarplan, samen met de onderwerpen uit het khb die volgens cyclus herzien moeten worden. Op deze wijze wordt voldoende geborgd dat alle onderwerpen tijdig en voldoende aan de orde komen. Afgelopen jaren is dit voldoende gebleken en werd de planning onderaan dit document niet gebruikt, daarom is nu de keuze gemaakt deze weg te laten.