Doelen van ons onderwijs

Kerndoelen

 

In de wet staat omschreven wat de basisschool in acht jaar onderwijs met de kinderen moet behandelen. Dit is samengevat in de kerndoelen. Deze kerndoelen worden door de school verdeeld in tussendoelen. We richten ons onderwijs zo in dat we gebruik maken van verschillende middelen om te voldoen aan deze kerndoelen. Om zicht te krijgen op de voortgang van het onderwijs worden er regelmatig toetsen afgenomen. Hiermee kunnen we tevens zien of de kinderen de tussendoelen beheersen en monitoren we de kwaliteit van ons onderwijs.
Het schoolteam werkt voortdurend aan verbetering en vernieuwing van het onderwijs. Dit doen we op basis van de uitkomsten van methode- en niet methodetoetsen, interne evaluaties, het tevredenheidsonderzoek en een Audit.

Het in de voorgaande  schooljaren ingezette proces van opbrengstgericht werken heeft positieve opbrengsten opgeleverd. Als team gaan we dit schooljaar aan de slag met Leren Zichtbaar Maken. In dit traject gaat het o.m. om de volgende vragen: Welke interventies hebben de meeste impact op het leren van een kind? Hoe zien we hoe de leerling leert? Hoe ziet de leerling zelf hoe hij/zij leert?

We lezen volgens de List-werkwijze. List staat voor 'LeesInterventie-project voor Scholen met een Totaalaanpak'. Voor de kinderen vertalen we dit naar 'Lezen is Top!'. We zetten in op leesbeleving en leesplezier. In groep 4 t/m 8 lezen de kinderen elke dag een half uur in een zelfgekozen boek. Leerkrachten ondersteunen de kinderen bij dit keuzeproces. Tijdens het lezen voert de leerkracht gesprekjes met de leerlingen om er zo achter te komen of het boek aansluit bij het niveau en de belangstelling van de leerling. Vorig schooljaar is de List-werkwijze uitgebreid naar groep 1,2 en 3. Ook in deze groepen wordt er elke dag een half uur besteed aan lezen. Kleuters die verder zijn in hun aanvankelijk leesproces zullen het lezen meedoen met groep 3.

 

 

In de periode dat de scholen dicht waren vanwege Covid-19, hebben we ons ingezet om op een goede manier onderwijs op afstand te bieden. Digitale middelen waren ondersteunend hierbij. Nadat de kinderen weer (gedeeltelijk) terug waren op school, hebben we ingezet op groepsvorming en welbevinden. Aan het einde van het vorige schooljaar hebben we in kaart gebracht wat kinderen mogelijk aan extra ondersteuning nodig hebben. Dit schooljaar zullen de leeropbrengsten intensief worden gevolgd en zo nodig zal dit een wijziging in het onderwijsaanbod tot gevolg kunnen hebben. 

Dit schooljaar zijn we met verschillende nieuwe lesmethodes gestart:

Taal: Taal actief (digitaal)

Rekenen: De Wereld in Getallen 5 (digitaal)

Wereldorientatie: Blink Wereld Geintegreerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Vanuit onze visie gaan we bewust om met ICT: Voor verschillende vakken kiezen we vanaf groep 4 voor een digitale verwerking. In groep 3 wordt dat nog meer afgewisseld met een schriftelijke verwerking. We zien, ook in gevallen van thuisonderwijs, de voordelen die deze leeromgeving ons biedt: Kinderen tonen zich betrokken, er wordt direct feedback gegeven, en in veel gevallen kan extra oefenstof adaptief worden aangeboden.  we de inzet van ICT verder uitbouwen en gebruik gaan maken van de voordelen die de nieuwe leeromgeving ons biedt.  De AVG is aandachtspunt bij alle uitingen in de media en ouders zijn op de hoogte van hoe de school vorm geeft aan de regelgeving hieromtrent.

Zoals u hierboven kunt lezen hebben we voor Wereldorientatie gekozen voor een geintegreerde methode. Dat betekent dat onderwerpen van geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en burgerschap thematisch worden aangeboden.. Een deel van de lessen in leerkrachtgestuurd. Daarnaast hebben de kinderen ook keuzemogelijkheden en is er aandacht voor onderzoekend en ontwerpend leren. De thema's worden met alle leerkrachten samen voorbereid.