Kwaliteitszorg

Leerlingvolgsysteem

Gedurende de schoolloopbaan van uw kind worden IEP-toetsen afgenomen. Deze toetsen meten het beheersingsniveau van de leerstof van de kinderen. Deze toetsen zijn methode onafhankelijk en geven hierdoor een betrouwbaar algemeen ontwikkelingsbeeld van uw kind.  Ze brengen in kaart waar uw kind goed in is en waar zich hiaten vertonen, waardoor we het onderwijs goed kunnen afstemmen op de onderwijsbehoefte van het kind. 

Met deze toetsresultaten brengen we tevens de opbrengsten van ons onderwijs in beeld. Er worden met behulp van deze opbrengsten streefdoelen opgesteld. De streefdoelen passen bij de hoge verwachtingen die we van kinderen hebben. 

Voor de kinderen van groep 1 en 2 wordt  ook gebruik gemaakt van de KIJK!-registratie om de ontwikkeling van de kinderen te volgen. 

Opbrengstgericht werken

CBS De Rank staat voor kwalitatief goed onderwijs, met een sterke inzet op de basisvakken lezen, rekenen en taal. De leerlingen worden uitgedaagd door een aantrekkelijk aanbod van

leeractiviteiten, waarbij in hoge mate aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling van inzicht in het eigen leerproces.

De onderwijsbehoeften van ieder kind worden in kaart gebracht. Door hierop zoveel mogelijk aan te sluiten, worden optimale leeropbrengsten behaald. Vier keer per jaar wordt de ontwikkeling van ieder kind geëvalueerd door de leerkracht en de intern begeleider. Voor en met de kinderen maken we zoveel mogelijk zichtbaar hoe ze groeien

Tweemaal per jaar, in februari en in juni geven wij een rapport mee aan uw kind.

Voor groep 8 is er medio december een adviesgesprek in verband met de schoolkeuze van uw kind. De kinderen van groep 8 maken aan het eind van het schooljaar de eindtoets. Hiervan ontvangt u enkele weken na afname een rapportage. De school informeert u in een aparte brief over de procedure bij de eindtoets en de advisering.

Resultaten in context

- Tevredenheidsonderzoek

We hebben er voor gekozen om de tevredenheid van ouders, kinderen en leerkrachten over het onderwijs dat gegeven wordt,  tweejaarlijks te meten door middel van een enquête.  Deze enquête levert de school gegevens om gericht aan kwaliteitsverbetering te werken. De laatste meting  is in februari 2019 afgenomen. De resultaten van die meting worden besproken met team, leerlingen en Medezeggenschapsraad waarin ook de ouders vertegenwoordigd zijn. Daaruit voortvloeiende acties worden opgenomen in het jaarplan van de school.

 

-Scholen op de kaart

Gegevens van alle basisscholen zijn te vinden op www.scholenopdekaart.nl  . Deze site geeft feitelijke informatie over o.a. de organisatie van de scholen, het leerlingenverloop, het voedingsgebied,  maar ook over de samenstelling van het team.  Daarnaast vindt u er ook inspectierapporten en resultaten van de eindtoetsen. Ook de gegevens van onze school zijn daar terug te vinden.