Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

Op onze school willen we onderwijs verzorgen voor alle kinderen, ook voor kinderen met extra ondersteuningsbehoeften. Met ingang van 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht geworden. Een onderdeel van deze wet is dat de school zorgplicht heeft. Dat betekent dat de school de plicht heeft om het onderwijs zo af te stemmen dat aan de onderwijsbehoefte van het kind wordt voldaan of dat de school, samen met de ouders, een andere school zoekt waar aan het kind optimaal onderwijs wordt geboden.  De school heeft in haar schoolondersteuningsprofiel beschreven  welke mogelijkheden zij heeft om af te stemmen op specifieke onderwijsbehoeften.  

 

Klik hier voor het Schoolondersteuningsprofiel van onze school.

 

Lees hier meer over de begeleiding van kinderen met extra ondersteuningsbehoeften