Missie en visie

Missie

Wij werken vanuit een Christelijke identiteit. We willen dat elk kind zich veilig en gerespecteerd voelt op onze school. Elk kind is uniek en mag er zijn.

We bieden kwalitatief goed onderwijs, zodat door elk kind optimale leeropbrengsten worden behaald, zonder daarbij een evenwichtige sociaal-emotionele ontwikkeling uit het oog te verliezen. We willen zoveel mogelijk aansluiten bij de individuele onderwijsbehoeften van onze leerlingen en kijken naar de kansen en mogelijkheden van elk kind.

We bieden boeiend onderwijs voor het kind van deze tijd, de volwassene van de toekomst. Wij maken ons onderwijs motiverend, uitdagend en betekenisvol, passend bij de talenten van onze kinderen.

Kinderen zijn medeverantwoordelijk voor hun eigen leerproces en ouders zijn betrokken bij de school en het leerproces van hun kind.

Onze school is een professionele lerende organisatie.

Visie

In onze visie beschrijven we hoe we ons onderwijs vorm willen geven uitgaande van de missie.De beschreven uitgangspunten beschouwen we als kwaliteitscriteria waaraan we ons onderwijs in de komende periode willen toetsen.

Visie op ontwikkeling en leren

Wij stemmen ons leerstofaanbod zo goed mogelijk af op de mogelijkheden van de kinderen. We hebben een heldere zorgstructuur die we willen borgen en die ons helpt adequaat in te spelen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. We vertrouwen op de ontwikkelingskracht van kinderen en op hun talenten. Het benutten van die talenten en het rekening houden met specifiek sterker ontwikkelde intelligenties willen we de komende jaren verder  uitbreiden en borgen.

We houden onze kennis up-to-date en passen dit toe in onze dagelijkse lespraktijk.

Visie op onderwijs

We willen Boeiend Onderwijs borgen in ons onderwijs. Door zo goed mogelijk aan te sluiten bij de leefwereld van het kind en voldoende uitdaging te bieden, willen we de betrokkenheid van kinderen vergroten. We blijven werken aan een rijke, uitdagende leeromgeving, die een stimulerend en motiverend effect heeft op kinderen.

We betrekken de kinderen bij hun eigen leerproces en stimuleren betrokkenheid door het structureel inzetten van coöperatieve werkvormen. Kinderen leren keuzes te maken in de hoeveelheid en kwaliteit van de informatie die via multimedia op ze af komt. Op het gebied van ICT ontwikkelen we mee en het gebruik van nieuwe media heeft een structurele plaats in ons onderwijs. Een kind van deze tijd, met toenemende globalisering, moet communicatief goed toegerust zijn. Daarom leren kinderen bij ons Engels vanaf groep 1.

Visie op opbrengsten

De huidige ondersteuningsstructuur waarbij we in een groepsplan onderwijsbehoeften en streefdoelen bepalen voor ieder kind vormt de basis voor opbrengstgericht werken. Door het structureel volgen van de vorderingen op zowel sociaal-emotioneel als cognitief gebied en door het stellen van doelen per kind is deze werkwijze optimaal voor hoge leeropbrengsten.

De leerkracht maakt het verschil en daarom blijft het verder ontwikkelen van de kennis en vaardigheden van de leerkrachten door middel van teamleren en het volgen van cursussen of netwerken een aandachtspunt.

Er zijn halfjaarlijkse teambijeenkomsten over opbrengsten, klassenconsultaties door de intern begeleider en collegiale consultaties.

Teamleren staat heel centraal: Tijdens teamvergaderingen wordt kennis gedeeld en worden samen lessen en thema’s voorbereid.

Visie op schoolklimaat

Samen leren en samen leven gaan hand in hand op CBS De Rank. Ouders, leerlingen en leerkrachten voelen zich allen betrokken bij de school en bij elkaar.

Er is een pestprotocol en komende schoolplanperiode zal ook geïnvesteerd worden in de invoering van Kiva, een zogenaamde anti-pestmethode, een methode die ervoor zorgt het klassenklimaat te optimaliseren. Het team is vaardig in het toepassen van de principes van Kiva en het geven van de lessen uit deze methode en wordt ondersteund door 2 leerkrachten die hierin extra scholing gevolgd hebben, het zgn. Kiva-team. Jaarlijks wordt door middel van vragenlijsten de sociale veiligheid van de kinderen gemonitord en in samenspraak met de Intern Begeleider en het Kivateam worden waar nodig acties uitgezet.

We werken samen met ouders, ieder vanuit de eigen professionaliteit. Ouders worden betrokken bij het leerproces door middel van gespreksarrangementen en informatie. Ouders zijn  medeverantwoordelijk voor het leerproces van hun kind. Cruciaal hierbij is een goede en open communicatie en van beide kanten respect voor ieders deskundigheid. Ouderparticipatie als het gaat om het organiseren van activiteiten en het meedenken op beleidsmatig gebied is onmisbaar voor de school.

We zijn een lerende organisatie en dat uit zich ook in de samenwerking met allerlei opleidingsinstituten van waaruit wij stagiaires ontvangen en een leerplaats bieden. Goed opgeleide studenten bevorderen immers de kwaliteit van het toekomstig onderwijs.

Visie op maatschappelijke positionering

De school is gevestigd in het gebouw De Egelantier. Wij willen komende jaren de samenwerking met de andere partners in het gebouw verder versterken.

Door samen te werken met diverse partners in het dorp (Kerk, voetbalvereniging, dorpsraad, bibliotheek etc.) willen we onze bijdrage leveren aan de leefbaarheid van de gemeenschap. We hebben een oorlogsmonument geadopteerd op de algemene begraafplaats en zijn betrokken bij het organiseren van een herdenking in het kader van de Slag om de Schelde en de bevrijding van dit deel van Zeeland.