Verzuimbeleid en ziekmelding

Ziekmelding

Als uw kind door ziekte of een andere (medische) oorzaak verhinderd is om naar school te komen, wilt u ons dit dan altijd tijdig melden.

U kunt uw kind telefonisch ziekmelden via het keuzemenu vóór 8.30 uur, het telefoonnummer van de school is 0113-316810. Het is ook mogelijk uw kind ziek te melden via Parro. 

Verlofaanvraag 

Op CBS de Rank kunt u als ouder(s)/verzorger(s) in bijzondere gevallen verlof aanvragen voor uw zoon/dochter. 

Kinderen zijn vanaf hun 5e jaar leerplichtig. Als een kind de school niet kan bezoeken dienen de ouders/verzorgers dit minimaal 6 weken voordien met opgave van redenen schriftelijk te melden. Hiervoor hanteren we speciale verlofformulieren. Dit formulier is op de site te downloaden of op school af te halen.

 

Wanneer u gescheiden bent, maar beide ouderlijk gezag heeft, dan moet van u beiden een handtekening onder de verlofaanvraag staan.

 

De leerplichtwet kent verschillende vrijstellingsgronden. In de leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Kinderen mogen dus nooit zomaar van de school wegblijven. In een aantal gevallen is echter een uitzondering op deze regel mogelijk. Meer informatie over de uitzonderingen en specifieke regels vindt u op de website van de school. (schoolgids -> verzuimbeleid en ziekmelding)

 

Wanneer ongeoorloofd verlof wordt geconstateerd, is de schoolleiding verplicht hiervan melding te doen bij de leerplichtambtenaar.

 

De beweegredenen voor deze aanvraag worden getoetst door de directie.

Voor de aanvraag van vakantie buitenom de schoolvakanties wordt er door de directie gevraagd om een werkgeversverklaring.

Beide formulieren kunnen hieronder worden gedownload.

Lever het ingevulde formulier en/of formulieren tijdig in bij de directie.

 

download hier de richtlijnen

download hier het formulier voor extra verlof

download hier de brochure over leerplicht

download hier de werkgeversverklaring